Αίτηση συμμετοχής ανηλίκου σε αγώνα με πατίνια

(Διεξαγωγή στις 05.10.2019 στο Μαρκόπουλο Αττικής από τη διοργανώτρια South Motors IKE)

Υπογράφοντας, αποδέχομαι τους πιο κάτω όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον αγώνα

Συμφωνώ ότι το τέκνο μου μπορεί να συμμετάσχει στον αγώνα και δηλώνω ότι και ο άλλος γονέας συμφωνεί επίσης με τη συμμετοχή του ¨
Ως συνοδεύων ενήλικος δηλώνω ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας του ανηλίκου συγκατατίθεται στη συμμετοχή του ανηλίκου στον αγώνα υπό τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις

Υπεύθυνη δήλωση

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ο συμμετέχων ανήλικος έχει εφοδιασθεί και θα χρησιμοποιήσει όλον τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό. Ο συμμετέχων ανήλικος πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες που δίνονται από τον υπεύθυνο της διοργανώτριας και το λοιπό προσωπικό εκδήλωσης. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα ανήλικο, η συμπεριφορά του οποίου ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη διοργάνωση της εκδήλωσης ή την ασφάλεια άλλων συμμετεχόντων. Γνωρίζω ότι ο αγώνας με πατίνια είναι μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να επιφέρει κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα ή την υγεία του συμμετέχοντα ανηλίκου. Οι κίνδυνοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον, τις εγκαταστάσεις, τη θερμοκρασία, τον καιρό, τη φυσική κατάσταση του συμμετέχοντος, τον εξοπλισμό, τις αντιδράσεις άλλων ανθρώπων. Με την παρούσα δήλωση αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν.

Δηλώνω ότι ο συμμετέχων ανήλικος έχει κάνει πρόσφατα ιατρικό έλεγχο, είναι υγιής και έχει τη σωματική και πνευματική ικανότητα για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση. Σε οποιοδήποτε σημείο αντιληφθώ ότι δεν είναι ασφαλές να συνεχίσει, θα σταματήσω άμεσα τη συμμετοχή του στην εκδήλωση. Με την αίτηση μου και την αποδοχή των όρων συμμετοχής στην εκδήλωση, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τη συμμετοχή του ανηλίκου και αναγνωρίζω ότι η διοργανώτρια, καθώς και οι βοηθοί εκπληρώσεώς της και οι προστηθέντες της στην εκδήλωση δεν έχουν καμία ευθύνη. Δίνω τη συγκατάθεση μου ο συμμετέχων ανήλικος να λάβει ιατρική και φαρμακευτική αγωγή σε περίπτωση τραυματισμού, ατυχήματος ή ασθένειας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τους κινδύνους για την υγεία του ανηλίκου σε σχέση με τη συμμετοχή στον αγώνα. Δεν παρέχεται ιδιαίτερη υποστήριξη ή ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η πληρωμή για προσωπικές ιατρικές υπηρεσίες, αν είναι απαραίτητο, καλύπτεται από τον συμμετέχοντα. Η διοργανώτρια δεν παρέχει καμία ασφάλιση για την κάλυψη ιατρικής περίθαλψης. Είναι ευθύνη του συμμετέχοντος να έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για ιατρική περίθαλψη. Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε κόστος ιατρικής περίθαλψης (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων όπως π.χ. η μεταφορά). Το προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο συμμετοχής, θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της εκδήλωσης.

Με την παρούσα συναινώ στην αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς. Επιτρέπω να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες και βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και συναφών δραστηριοτήτων για κάθε νόμιμη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής/διαφημιστικής, από τη διοργανώτρια ή τρίτα πρόσωπα που αυτή θα υποδείξει. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει το παρόν έγγραφο, ότι έχω κατανοήσει το περιεχόμενο, ότι έχω παραιτηθεί ουσιωδών δικαιωμάτων του ανηλίκου και ότι υπέγραψα ελεύθερα, χωρίς κανένα κίνητρο και καμία διαβεβαίωση.

 

Τόπος/Ημερομηνία

 

Υπογραφή